søndag 29. november 2015

Farvel,sunnmøring


I hundre år har sunnmøringen stått der som ein Gange-Rolv i vårt sjølvbilde; så svær at ingen hest kunne bere han. No spørs det kor lenge han greier å halde seg i salen.

Vi synest alle vi kjenner sunnmøringen: Den fromme råtassen som du kunne spikre på naustveggen og som likevel voks og vart feit. Vårt bilde av han har romma både den fryktlause fiskaren i open båt på Eggakanten, den dristige investoren og ishavspioneren. Han har  vore oppdagaren av fjerne fiskebankar og oppdragaren frå skulestova og i NRK. Industrigründeren og den strategisk næringslivsleiaren. Folk utanfrå meiner også å kjenne lusa på gangen: Læraren med sin stirrige kamp for fråhaldssak, venstresak, indremisjon og nynorsk. Den fremmelege skrythalsen. Den sleskt smilande kremmaren bak kassaapparatet med tommelen påpasseleg i pengeskuffa.

Vonde tunger har alltid hevda at slik sunnmøringen er, slik er også folket i Fjordane, i Sogn og Hardanger. Langs heile kysten er folk stolte av si nøysemd og tiltakslyst, sin  heroiske innsats til havs og på landjorda, sitt pågangsmot, humor og friske språkbruk. Sunnmøringen har likevel greidd å profilere seg som noko for seg sjølv. Han vart ein skikkelse som folk i andre delar av landet har elska å hate, men er også til ei viss grad motvillig beundra, for si kremmarånd, si tiltakslyst og sine spisse olbogar.

Forholdet til andre delar av landet og fylket har til tider vore motsetningsfylt. For sunnmøringen sjølv har myten om han vore eit fellesskap å ta del i, eit flagg og vifte med og ein bakgrunn å skryte av. Ei tradisjonsrik merkevare som var god å spele på i forhandlingar og i jobbintervju.  No kjenner vi på tvilen: er myten om sunnmøringen i ferd tape sin glans? 

Det var ikkje tilfeldig at futedømmet Sunnmøre tidleg vart rekna som eit eige distrikt. Folket som budde her var ikkje som naboane. «Jeg har ikkje været noget sted hvor Religionen (…) er en sådan stormagt som her» noterte presten Christoffer Bruun. Vår første sosiolog, teologen Eilert Sundt, var lite imponert av hygienen, men kunne elles ikkje skryte nok. Sunnmøringane fekk knapt nok born utanfor ekteskapet. «Det er som et lysere strøg mellem tvende mørke. Denne forskjell mellom disse nabo-distrikter er så meget mer påfaldende, som hint lyse hører til de lyseste i landet, disse mørke derimod de mørkeste». De tvende mørke var altså romsdalingar og nordfjordingar. For sunnmøringen har denne oppfatninga av naboane blitt overført til  fleste andre felt. Dei gamle fogderigrensene er framleis ein handfast politisk og kulturell realitet.  

Magdalena Thoresen, prestefrue og skribent, noterte at «sunnmøringen søker ikkje Gud av Kierlighed og Tak, men av Skræk for djevelens Magt» Kanskje er det skrekken for djevelen som gjorde sunnmøringen så prektig at han vart skremmande for andre. «Til alle tider har sunnmøringen hatt en besynderlig evne til å spre redsel og dårlig samvittighet blant nordmenn. De er en av de minste folkestammer i landet - likevel makter de å holde resten av befolkningen i en tilstand av evig terror», grøssa forfattaren Agnar Mykle. Han var fintrønder av fødsel, men slekta hans kom frå sunnmørsgarden Myklebust på Harøya i Romsdal. Den lysande forfattarskapen hans er sterkt påverka av den skrekkblanda fasinasjonen hans for Sunnmøre.

Erotikken i bøkene til Agnar Mykje kunne nok vere kontroversiell, men sunnmøringane kosa seg stort når forfattaren skildra sunnmøringen som den rake motsetninga til den lettsindige nordlendingen som  brukte hyra på silkesjal og wienerbrød. Sunnmøringen sette pengane i banken til han fann noko lukrativt å investere dei i. Han fråtsa heller ikkje når han utstyrte seg til fiske: «-..når sunnmøringen drar på langtokt, medbringer han ingen proviant i det hele tatt. Han ikke bare vil og skal ha fangst. Han må. Dette gir han en fryktelig styrke. Han setter alt på ett kort. Får han lyr, spiser han lyr. Får han brosme, så spiser han brosme. Får han hyse, så spiser han hyse. Om toktet varer i 40 døgn, kan spise torsk i førti døgn. Kokt torsk til frokost, kokt torsk til middag, kokt torsk til kvelds. Og han synes fisk er den beste mat som finnes. Fish, sier han andaktsfullt; og folder hendene».

Slike og liknande sitat gjer alltid lukke når dei blir henta fram i festtalane. Slik held ein myten om sunnmøringane i hevd. Ingen ting har slått betre an hos sunnmøringen enn ein velformulert karakteristikk av dei sjølve. Det er fint om omtalen er positiv, men ikkje nødvendig. Sunnmøringen har ein robust humor og eit språk med overraskande hugskot og ein drastisk bildebruk. Ivar Grimstad fortel om den unge vikaren som avløyste den godmodige gamlepresten og som heldt en toretale over kyrkjelyden i ei kystbygd. Det var ein tale som svei og forsamlinga krympa seg. Ein av dei  som vart reinsa i svovelbadet, gjekk fram til presten etterpå og tok han varmt i handa:  «Velsigne kjeften din, prest. Ditta va noke anna enn dinnja søppegaukja synnja Larsnes».

For søppegauk – soppe er ei slags oppvarma frukostblanding av flatbrød og mjølk – ville ikkje sunnmøringen vere. Han skulle anten vere kald eller varm, i ein evig kamp for tilværet, i konkurranse med naturkreftene, naboane, grannebygda, byfolk eller staten. Mørkemannryktet til sunnmøringane så visst ikkje eintydig. Dei som gjorde forretningar, forstod fort at på dette feltet tenkte ikkje dei fromme sunnmøringane først og fremst på sin neste. Sunnmøringane  hadde rykte for å vere harde i klypa, tolmodige og langsiktige og fryktlause i forretningar.

Men pengane skulle ikkje gøymast på ei bankbok. Pengar var å sjå på settepoteter som aldri måtte etast opp. For sunnmøringen har luksus hatt dårleg klang.  Å prange med forfengeleg stas var brot på ei slags kontrakt med sine omgjevnader. Ein viss forskjell måtte det naturlegvis vere på fabrikkeigaren og hans arbeidarar. Men dei skulle sitje ved sida av kvarandre på bedehuset og i kyrkja. Då måtte forskjellen ikkje vere større enn at den vart akseptert. Også sunnmøringen kunne slå ut håret, i særleg om han var langt heimanfrå. Skipperen på ei sunnmørsskute var innom ishavsbyen for å bunkre: He dokke vin? Naturligvis, kva sort skal det vere, svara kelneren. Heft ikkje vekk tida. Ditte e han Lars-Jo synnja Tjørvågane. Bjønt å ber!

Sunnmøringen, slik vi synest vi kjenner han, er forma av omgjevnadene. Kampen for utkomet har vore dramatisk og farleg og utfordringane mange. Straffa for å mislukkast, kunne vere fatal. Ein skulle ro langt til havs for å få den største fangsten, men ein måtte også passe på at hadde tid nok til å nå i land før stormen kom. Denne evna til  å ta kalkulert risiko og eit  utprega mangesysleri er eit særkjenne for kystfolket. Her var korkje gardane eller eitt einskild fiskeri nok til å livberge seg på. Her var som regel  ikkje rom for å spesialisere seg. Kombinasjonen gardsbruk og fiske med ulike teknikkar på ulike fiskefelt, var krevjande og utviklande. Ofte vart næringane supplerte med frakt, handverk og handel. Ein måtte vere om seg. Dei knappe ressursane måtte finnast og utnyttast der dei fanst.

Klede kan skape mannen, men er det ikkje noko mot den krafta som naturen har til å forme menneska. Landet er karrig og vindfullt. Som landet, så folket, seier ein. Dei lange fjordane, dei bølgjeslitne strendene, dei bratte gardane, orkanbyene som bles solide steingardar over ende. Det var i dette landskapet den trassige sunnmøringen voks fram: «He du vind, he ej tog», hermar dei etter ein stridbar kar i intens tvikamp med naturkreftene for å berge båt og naust. Under slike forhold utvikla det seg eit seigt og breibeint folkeslag som ikkje så lett let seg vippe over ende.

 Møre skal ha fått namn etter havet, meiner språkforskarane. Det var ikkje det karrige landskapet mellom knausane som gav namnet, men den  gåvmilde, men også lunefulle Blåmyra utanfor. Den geografiske plasseringa har også vore formande. Eitt av historieverka om Sunnmøre har fått namnet «I balansepunktet». Det er ikkje ein veldig salsvenleg, men ein dekkjande tittel. Mål avstanden frå Sunnmøre til  Oslo, Bergen og Trondheim. Sett frå storbyen er det knapt nokon stad i Sør-Noreg som er like avsides.

 Avstanden har alltid vore upraktisk. Sunnmøringen har vore avhengig av farefull seglas og utmattande langtransport på dårlege vegar for å nå fram til sine kundar. Men det har også vore langt å reise for våre fiendar og konkurrentar. Avstanden har gitt olbogerom og stimulert innbyggjarane til eigne  avgjerder. Sit ein fjernt frå makta, blir ein gjerne sjølvstendig, for ikkje å seie sjølvrådig. Ein har tradisjon for å stole på si eiga fortolking av lovar og reglar som ikkje alltid var objektiv. Når kontrollørane var langt unna, vart det lettare å kutte svingane.

Også internt på Sunnmøre har det vore fin balanse. Det har aldri vore tvil om at det var Ålesund som var byen. Byen ligg der lang og smal som ein glitrande sølvpilk utover mot Breisundet og med kroken mot  storhavet, klar for all slags fangst. Byen var såpass at  det var store forhold, om ein kom frå bygdene. Men han var vart aldri  så dominerande som Bergen og Trondheim, som i stor grad  konkurrerte ut næringslivet i bygdene ikring. Maktbalansen på Sunnmøre skapte frodige og sjølvmedvitne bygdesamfunn som greidde seg åleine både med folk og arbeidsplassar, kultur og foreiningsliv. Berre når det var store ting som stod føre, som eit banklån eller advokatbesøk eller om det skulle takast bryllaupsbilde, let bygdefolk arbeidet kvile og tok mjølkebåten til byen.

Ressursrike bygder har alltid vore ryggrada i dette området mellom Romsdalsfjorden og grensa til Nordfjord. Sunnmøringane hadde lesande og skrivande bønder lenge før Ålesund vart by. Heilt opp til våre dagar har historikaren teke oppfatninga til  embetsmennene for god fisk. Dei universitetsutdanna frå København meinte bøndene var analfabetar og at dei sjølve var nokså åleine om kunnskap og forstand. Etter at Jostein Fet ved Høgskulen i Volda undersøkte saka, veit vi betre. Det var også frå  Sunnmøre og bygdemiljøet han kom, mannen som fann fram til det norske folkespråket og gjorde det til eit felles norsk skriftspråk. Ivar Aasen var ein av dei som forma ein levande motkultur i embetsstaten.

 Sunnmøringar med lyst til boka søkte seg i flokkevis til kristelege lærarseminaret i Volda. Der let dei seg fylle av nynorsk og misjonsiver, venstresak og fråhaldssak før dei let seg spreie utover landet der dei tok kontrollen over  skulebygningane i byar og grender. Læraren hadde ei nøkkelrolle i å skape nasjonen Noreg. Dei vart viktige  i lokalsamfunnet; dei sat i formannskap og kommunestyre, starta kor og korps, organserte ungdomslag og skogplanting og protesterte aldri på ubetalte plikter på 17. mai. Først erobra dei skulen. Etter kvart tok dei statskringkastinga på same måten. Det skjedde gjennom det Agnar Mykle kalla eit osmotisk kupp.

Visst finst han enno, ursunnmøringen, slik vi ser han for oss som ein brunbarka sjøulk i blankeskjoldhue og blåtrøye, med eit ansikt meisla ut av frost, sol og vind etter eit langt og hardt liv på linefiske og selfangst. No er han bestefar og pensjonist. Han putlar med heimefiske og har teke barnebarna med for å få dei bort frå skjermane dei sit krumbøygde over. Han sukkar oppgitt over gutungen som ikkje kan  handtere ein tollekniv og som synest det er æsj  å bløgge ein sprellande torsk. Guten er interessert nok, men har sin maritime kunnskap frå reality-programmet Deadliest Catch: «Ka slags bait brukar du, besten», spør han og bestefar kjem i beit. Han meiner sikkert agn, sufflerer familiens quiz-mester, den flinke søstera på ti.

For tidene forandrar seg. Barnearbeidet i primærnæringane er forlengst omforma til eksotiske ferieopplevinga, også for ungar på bygdene. Dei synest det er spennande å klappe kua på besøksgarden, men  går ein lang runde rundt når dei kjem frampå det dei kallar ein sauebæsj. Når bøane blir gylla med traktor og tankvogn om våren, trur dei knapt sine eigne nasar. Er slikt lov? Seriøst?

Ein gong hadde så godt som alle sunnmøringar nøysemd under huda. Vi voks opp med dei klassiske historiene: Om forfedrane som sette skorne på hylla i sommarhalvåret for å redusere skoslitet. Om kårmannen som drog riva etter seg på veg heim frå høyberginga, same kor vel dei  hadde raka tidlegare. «Det blir alltids til ei kalvetugge». Før stod karane på fabrikken og laga møblar i dressjakke. Det kunne vere det som var att av bryllaupsdressen. Så snart penkleda vart blanke på knea og frynsete på armane, vart dei arbeidstøy. Seinare vart jakka brukt på sjøen med islendar under, så i fjøsen, før stasplagget ende sine dagar som isolasjon rundt eit vassrør.

Nøysemd er ein viktig del av den sunnmørske kulturbakgrunnen, som vi no er i ferd med å vinke farvel til. Det handlar om å få knappe resursar til å vare lengst mogleg, å vere smålåten på egne vegner og utnytte alle ressursane som finst. Nøysemd  er dei knappe tiders visdom  og har ingen ting med gjerrigskap å gjere.

Hans Nielsen Hauge gjekk rundt i landet og preika Guds ord samtidig som han drog i gang  industri og næringsverksemd landet rundt. Han var berre  så vidt innom det førindustrielle Sunnmøre, men han fekk mange disiplar. Han reiste landet rundt med sine idear og strikka medan han gjekk. Finst det nokon vakrare måte å vise at det er viktig å utnytte tida?

 Pietismen gjorde nøysemd til ein kjerneverdi på kysten. Det var ei  rørsle som hadde stor appell blant  kystens folk. Dei strenge levereglane fann gjenklang i ein djupare mentalitet som grunnfest frå før og som var langt eldre. Det var ein  tenkjemåte som hadde si rot i noko materielt, i kampen for tilværet, i ein nedervd måte å overleve på. Ideala frå Hauge lever enno, ikkje minst bak dei imponerande glasfasadane rundt pengemaskinane i fiskeri- og reiarverksemd i ytre strok. I Herøy arrangerer dei årlege Hauge-seminar med foredrag og  bedehuskaffi. Slik ærar dei sine forfedrar og  minner om at det ikkje treng å vere noka motsetning mellom Gud og Mammon.

Eit bilde frå charterhistoria på syttitalet: Det er stinn brakke og grisefest i ein restaurant på Mallorca. Publikum er internasjonalt. Øl og sangria på alle bord, det er musikk og dans og  foreldre og  føresette er langt unna.  Ei over alle grenser lystig sunnmørsrøyst bryt gjennom:

-E` de` nokre sunnmøringar her?

Eit par  andre frå sunnmørsstammen gir seg til kjenne i andre enden av lokalet, og får eit frydefullt svar:

 -E’kje oss tulne, vel?

Ein mannsalder etter  har vi  bytt vårt heimlege verdsarvområde med eit italiensk eitt og går fottur mellom byar på Liguria-kysten. Som på Sunnmøre er her så bratt at vi kan dyrke jorda på begge sider.. Livet er kort. Ein rekk aldri å sjå heile verda. Derfor vel vi frå øvste hylle, på toppen på kransekaka og blir gåande i stim i tronge turistfeller.

Som heime er landskapet velsigna med eit kvalitetsstempel frå Unesco. Vi vandrar gjennom ein kultur og ein natur som etter grundig saksbehandling og votering er vald ut som verdssamfunnets særlege arv til etterslekta. Her stuper landskapet bratt i sjøen. Vi ser konturen av toppen på store containerskip langt ute på havet. I dei tørre fjellskrentene har innbyggjarane livberga seg gjennom tusenåra. Dei har mura terrasser, for at ikkje vinden skal reise med den tørre, lette jorda. Her har det aldri vore overflod og sjeldan kjøtmat på menyen. Men dei kunne dyrke  grønsaker, frukt og urter i sola. Det var her dei fann opp pestoen.

Her som heime har dei nøysame bøndene for lengst lagt ned gardane og blitt iskremseljarar som sveittar over fryseboksane. Det blir framleis stelt litt i sitronlunden vi går gjennom. Her som der heime her er landbruket ein del av verdsarvkontrakten. Dei vakre frukthagane er som hesjene i Geiranger, som står der til pynt sommaren igjennom. Også her må  kioskeigarar og hotelldirektørar trø til med dugnad for å gi det skrantande landbruket ei handstrekning. Slik at den kontraktfesta verdsarvstatusen ikkje skal kome i fare.

Merkevara Cinque Terre på den italienske rivieraen er ikkje så ulik den sunnmørske når alt kjem til alt. Som på Sunnmøre handlar livberginga om tolmodig slit. Vi veiter, dei vatnar. Men det er den same fromme gudstrua og den praktiske måten å møte utfordringane på. Dei er stolte av sine bragder, sitt særpreg og sine fellestrekk. Dei har kjempa mot elementa og sjørøvarane i tusen år. Og dei er ikkje heilt som andre italienarar, forstår vi.

På turen har vi  treft menneske som har snakka sunnmøring, men utan å gi oss til kjenne som stammefrendar. Det har ikkje verka naturleg. På ferie har vi ikkje meir til felles med sunnmøringar enn andre menneske. Det blir stadig vanskelegare å finne ut  kvar folk måtte kome frå. Det er den same flate turist-engelsken og dei same sommarskjortene og shortsane. Som stråhattane, parasollane og suvenirane er dei Made in China.  Men skilnadene er her, for dei som kan lese dei.

 Viktigare enn nasjonalitet, er dei meir eller mindre subtile signala ein sender ut  for å fortelje kva flokk ein høyrer til. Det handlar om tatoveringar og forma på solbrillene, bil eller joggesko, ryggsekk eller koffert. Først og fremst handlar det om alder.  På ferie søkjer vi jamaldringar i alle land.  Vi tilårskomne synest vi har meir til felles med utlending på same alder enn ein ungdom frå nabobygda.

I siste instans er det først og fremst T-skjortene som fortel omverda kven vi er og kva vi er opptekne av. Vi traskar turløypene mellom verdsarvbyane, som vrimlar av turistar. Vi når igjen ein kvithåra pensjonist med hestehale. På skjorteryggen ber han inskripsjonen «Love & Piss, Rock & Roll» Han gir oss V-teiknet når vi passerer.

Her møter vi dei kulturinteresserte med sine solide sko og praktiske vindjakker, som navigerer med blafrande kart frå katedralen til katedral. Dei har t-skjorter frå fjorårets feriereise eller frå Blodbanken. Hedonistane ligg på stranda, utkøyrde av nattelivet og  nyt sol og sjø utan å løfte ein finger. Her er hordar av eventyrlystne unggutar utan meir bagasje enn mobiltelefonen og ein strandbag og her patruljerer strandseljarar frå Bangladesh eller Marokko. Over alt finn vi dei alltid smilande pensjonistane frå alle nasjonar. Dei syg varme og sol og snakkar om barnebarna til alle som vil høyre.

Også sunnmøringen er i ferd med å bli verdsborgar. Det er kanskje mest tydeleg når ein er på reisefot, men utviklinga er den same heime. Ein moderne sunnmøringar tek ikkje lenger heilt sjansen på  lønn i Himmelen. Derfor tek vi ut forskot i form av hytter og hus og kulturweekend i storbyen. Vi har jo råd til det. Nøysemd er for dei aller eldste. Shopping har blitt fritidsaktivitet. Ein handletur på kjøpesenteret er tidtrøyte, ein stad for kvalitetstid med ungar og vener. Etterkomarane av møbelproduserande sunnmøringar kjøper der det er billigast. Det tynne bomullstrekket på sofaen er ikkje mykje å skryte av. Det er like greitt, slik at vi kan fornye inventaret igjen om tre år og likevel ha godt samvit.

Også på  bygdene grupperer menneska seg rundt sine interesser i staden for lokalsamfunnet dei bur i. Her finn vi  hard core materialistar med sine hus, hytter og aksjepostar. Her har vi vår del av dei  tatoverte rånarane, pasjonerte fjellfolk, dei kjenslevare emoane, datanerdane, MC-entusiastar  og supporterar av kvar sine engelske fotballag. Dei er ikkje  mange i kvar bygd, men der er alltid likesinna på Facebook. Samfunnssolidariteten er skift ut med gruppesolidaritet. Eit vidt spekter av religiøse og pedagogiske interessegrupper vil ha eigne skular for borna sine. Dei nedleggingstruga grendeskulane blir endå meir svekka når foreldre vel å køyre ungane til den alternative privatskulen.

Kommunar og lensmannsdistrikt blir for små og skal slåast saman til meir robuste einingar. Di større einingane blir, di vanskelegare er det å halde på fellesskapen. Den populære litterære sjangeren heimstaddikting er ikkje lenger å sjå i bokhyllene. Innflyttarlaga, som  til dømes Sunnmøringen, skipa 1917, var ein gong ekteskapsbyrå og treffstad for framandgjorde bygdeungdommar i hovudstaden. No slit innflyttarlaga med rekrutteringa og med å halde sine monumentale tømmerhytter i Oslomarka ved like.

 Før sat  familien i ring rundt fjernsynet. No har vi kvar sin skjerm og treng ikkje lenger slåst om fjernkontrollen. Gateadressa er berre staden der vi bur. IP-adressa og nettilgang har blitt vår port til omverda. Bygdedyret, som før kunne terrorisere småsamfunna med sitt krav om at alle skulle vere like, har også meir eller mindre  gitt opp sine geografiske habitat og  har stått opp att på nytt som  nett-troll.

Den eldgamle kjensla av å høyre saman fordi ein bur i same område blir svakare. Små Grendeskulane blir veksla inn i nye og flotte sentralskular. Dialekten blir endra og påverka og omforma av innflyttarar frå inn- og utland. Nettet fjernar grenser og set opp nye sperrer. Det er ei utvikling på godt og vondt. Nettet gir oss nye vener, men får oss også til å skrote dei gamle.

Og så sit vi her, med våre vener i alle land på grenselause  nettbrett, men utan å kjenne naboen. Kan vi kalle oss sunnmøringar likevel? I det minste, enno ei stund, takk vere ferjer og tungvinte fjellovergangar og alle bruene vi ventar på. Men dei fysiske grensene blir bygde ned. Utviklinga går sin gang. Kanskje endar vi opp som vestlendingar eller kanskje synest vi det historiske Vest-Norden, medrekna Island, Færøyane og Skottland er noko for oss.

 Omgrepet sunnmøring  har nok ei framtid nokre år til. Fogderia lever og er ved god helse. Framleis blir det stilt ikkje mindre enn to sunnmørslister pluss ei Nordmørsliste i fylkespolitikken i Møre og Romsdal. Det er framleis politisk sprengkraft i gammalt agg. Men sunnmørspolitikarane har blitt ukledeleg saklege. Småkongar og Møre-jarlar jar det blitt færre av på fylkestinget og det er milelangt mellom dei ramsalte karakteristikkane og dei infame replikkane i det politiske miljøet. Folk legg band på seg – ein veit aldri om ein kan hamne på riksdekkjande TV.
Samtidig som fellesskapen smuldrar opp, blir vi meir like kvarandre, også i dette fylket. Men for dei som en er redde for å misse den geografiske fellesskapen og stammens røl og brøl, har vi alltids  fotballen. Når Molde som motstandar står heile Sunnmøre skulder ved skulder i stormen og heiar på dei internasjonalt rekrutterte heltane i ålesundsklubben AaFK.

(Bidrag i boka Steikje te styr frå Selja forlag 2015.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar


Følgere